Onze troeven

Multidisciplinaire en interdisciplinaire werking

De verschillende disciplines komen wekelijks samen op de teamvergadering waar er tijd en ruimte is om te overleggen. Maandelijks is er ook per discipline een overleg waar vakspecifieke problemen aangekaart kunnen worden.

Elke therapeut maakt vanuit zijn discipline een specifiek therapieplan.

In teamoverleg worden disciplineoverschrijdende doelstellingen voor het kind bepaald.

We proberen elk vanuit onze eigen specifieke invalshoek elkaar op werkwijze en methode constructief te beïnvloeden.

We kiezen er binnen ons centrum ook specifiek voor dat de therapeuten van het consultatieteam ook in het revalidatieteam zitten. We ervaren zo een meerwaarde door kruisbestuiving in beide teams.

 

Specialisatie in multidisciplinaire behandeling van baby’s, kinderen en volwassenen met een gehoorstoornis

Al meer dan 40 jaar heeft elke discipline binnen ons centrum zich gespecialiseerd in de hulpverlening aan mensen met een gehoorstoornis.

De audiologische dienst brengt het gehoorverlies in kaart, past hoortoestellen aan en blijft dit nauwgezet opvolgen.

De sociale dienst helpt u wegwijs te maken binnen ons centrum en begeleidt u niet alleen bij de administratieve papiermolen maar ook op psycho-sociaal vlak.

De logopedisten nemen de spraak en taalontwikkeling voor hun rekening alsook de hoortraining.

De kinesitherapeuten volgen de motorische ontwikkeling op met speciale aandacht voor evenwicht en ruimtelijke oriëntatie.

Bij de psychologen kunnen zowel de betrokkene als hun ouders terecht met uiteenlopende hulpvragen in verband met emoties, verwerking, identiteit, opvoeding,…

Vanaf de kleuterleeftijd geven we ook groepstherapie begeleid door therapeuten van verschillende disciplines, ieder met hun specifieke inbreng. Bij de kleuters ligt het accent meer op bewegen en muziek. Bij de lagere schoolkinderen ligt het accent meer op sociaal-emotionele ontwikkeling en identiteitsvorming.

Tot slot is er de belangrijke overkoepelende rol van de revalidatiearts. Zij zorgt mee voor een juiste diagnose, zal u indien nodig doorverwijzen voor bijkomende onderzoeken, schrijft de nodige attesten en volgt samen met u de evolutie.

Indien u of uw kind in aanmerking komt voor een cochleaire inplant (CI) zullen wij u hierover onafhankelijk informeren en mee de nodige gegevens verzamelen die kunnen gebruikt worden door een CI-team voor het indienen van een dossier bij het RIZIV. We besteden ook veel aandacht aan de psychologische begeleiding voor en na de operatie, zowel voor de betrokkene als de omgeving.

Sinds een tiental jaar screent Kind & Gezin pasgeboren baby’s op eventuele gehoorstoornissen. Ons centrum werd door hen aangeduid als één van de

Algo-referentiecentra van Vlaanderen. Hierdoor hebben wij specifieke ervaring opgebouwd in het in kaart brengen van een eventueel gehoorverlies vanaf de geboorte en hoortoestelaanpassing bij zeer jonge kindjes (< 1 jaar). Als refententiecentrum zijn we mee geëvolueerd met de technologie van CI en zijn we binnen ons centrum ook gespecialiseerd in multidisciplinaire revalidatie bij zeer jong geïmplanteerde kinderen.

 

Specialisatie in multidisciplinaire behandeling van kinderen met autismespectrumstoornis (ASS)

Door een grotere erkenning binnen de maatschappij van specifieke noden voor kinderen met ASS, heeft ons centrum zich sinds een 10-tal jaar gespecialiseerd in de hulpverlening aan kinderen met ASS.

De sociale dienst helpt u wegwijs te maken binnen ons centrum en begeleidt u niet alleen bij de administratieve papiermolen maar ook op psycho-sociaal vlak.

De logopedisten nemen alle aspecten van de communicatie voor hun rekening en volgen ook de spraak- en taalontwikkeling op .

De kinesitherapeuten volgen de motorische ontwikkeling op met speciale aandacht voor coördinatie.

Bij de psychologen wordt het ontwikkelingsverloop van kinderen met ASS gestimuleerd op sociaal, emotioneel en cognitief gebied.

De audiologische dienst controleert het gehoor en sluit zo eventuele bijkomende problemen op gehoorsvlak uit.

Vanaf de lagere schoolleeftijd geven we ook groepstherapie begeleid door therapeuten van verschillende disciplines, ieder met hun specifieke inbreng. Het accent ligt hier op het concreet toepassen van sociale vaardigheden.

Tot slot is er de belangrijke overkoepelende rol van de revalidatiearts. Zij zal u indien nodig doorverwijzen voor bijkomende onderzoeken, schrijft de nodige attesten en volgt samen met u de evolutie.

 

Communicatie met ouders en derden

Binnen onze werking hechten we veel belang aan communicatie tussen het team en de ouders of de betrokkene. Dit proberen te bewerkstelligen door:

  • een coördinator per kind aan te stellen die als aanspreekpersoon fungeert voor ouders en derden en die vanuit het centrum de netwerkvorming op zich neemt.
  • gebruik te maken van heen-en-weerschriftjes en therapieschriften.
  • de persoonlijke e-mailadressen van de betrokken therapeuten door te geven.
  • een 2-jaarlijkse enquête vanuit de directie en een permanente ideeënbus in de wachtruimte.

Een niet zo uitgesproken maar toch belangrijk element in het hele revalidatieproces, is het opbouwen van een goede relatie. Enkel in een sfeer van vertrouwen kunnen de therapeuten en uw kind een band ontwikkelen en kan u in een gezonde sfeer uw vragen stellen.

 

Professionele deskundigheid

De kennis over onze doelgroepen is in constante evolutie waardoor het erg belangrijk is dat elke therapeut mee is met de meest recente ontwikkelingen.

Zowel onze pas afgestudeerde collega’s als zij met reeds jaren ervaring, vinden nog steeds een meerwaarde in het volgen van nationale en internationale studiedagen en congressen.

Daarnaast vinden we het ook heel belangrijk om concrete ervaringen te kunnen uitwisselen met andere revalidatiecentra. De meeste therapeuten sluiten dan ook aan bij diverse intervisiewerkgroepen.

 

Netwerkvorming

We zijn ons er van bewust dat we enkel een optimaal resultaat kunnen behalen als we gebruik maken van alle bestaande schakels van het netwerk rond de cliënt.

Concreet betekent dit regelmatig overleg met thuisbegeleidingsdiensten, (Gon-)scholen, CI-teams, artsen, psychiaters,…