Groepje Samen horen

Binnen de multidisciplinaire begeleiding krijgen de lagere school-kinderen groeps-therapie, samen met andere kinderen met een gehoorprobleem.

We hebben deze sessies de naam ‘samen horen’ gegeven. Deze naam bedekt 3 betekenissen: het samenhoren, het gehoor en het horen zelf.

 

Samenhoren

Uit onderzoek, in gevolgde opleidingen en uit jarenlange ervaring in het werken met dove en slechthorende kinderen en jongeren is gebleken dat deze doelgroep het vaak moeilijk heeft op verschillende vlakken binnen de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Ten eerste hebben deze kinderen een handicap die heel wat implicaties heeft voor hen in de horende maatschappij waarin ze leven. Ze ervaren vaak hindernissen in het dagelijkse leven. Er wordt van hen verwacht dat ze deze handicap kunnen aanvaarden. Bovendien moeten ze vaak naar therapie en op onderzoek, wat hen een zeer drukke week geeft. Ze hebben nood om deze zaken te delen met leeftijdsgenootjes met dezelfde handicap.

Daarnaast hebben ze meer moeite met het opbouwen van sociale vaardigheden. Sociale regels, normen en waarden worden vaak op een informele manier doorgegeven (wat bij horende kinderen hoofdzakelijk een spontaan gebeuren is). Dove en slechthorende kinderen missen heel wat informele informatie, waarin juist heel wat sociale vaardigheden vervat zitten.

Als laatste is het voor dove en slechthorende kinderen belangrijk om weerbaar en assertief te zijn. Dit is van groot belang voor een goede integratie in de horende wereld. We moeten hen leren dat ze bijvoorbeeld het recht hebben om om herhaling te vragen. Ze hoeven zich niet te schamen voor hun handicap. Belangrijk is dat ze een positief zelfbeeld ontwikkelen. Daarbij mogen we hun talenten zeker niet uit het oog verliezen.

Om bovengenoemde redenen willen we deze verschillende aspecten aan bod laten komen binnen de groepssessies. De kinderen krijgen hier de kans om contact te hebben met andere slechthorende en/of dove kinderen. Met de andere kinderen kunnen ze leren praten over hun gevoelens. Ze leren wat hun gehoorstoornis eigenlijk inhoudt, en kunnen hun problemen in de groep gooien en samen naar oplossingen zoeken. Daarnaast worden in de therapie bepaalde sociale vaardigheden op een expliciete manier aangebracht en aangeleerd.

 

De doelstellingen die wij willen hanteren zijn:

 • contact met andere dove en slechthorende kinderen
 • leren herkennen, benoemen en uiten van emoties
 • leren aangepast communiceren (kunnen vertellen vanuit de ik-persoon, beurt afwachten, belang van luisterhouding en kijkgerichtheid, articulatie, volume, snelheid, inhoud, op de juiste manier het woord vragen, aangeven wanneer ze iets niet begrepen hebben, …)
 • aanbrengen van sociale vaardigheden (probleem melden, pesten en plagen, telefoneren, begroeten, …)

Het ‘samenhoren’ kunnen wij zien als ‘erbij horen’:

 • erkenning vinden bij andere slechthorende kinderen
 • optimaal functioneren in de horende wereld

 

Gehoor

Daarnaast zien we dat veel dove en slechthorende kinderen weinig weten over hun eigen probleem. Ze weten niet hoe het gehoor werkt, wat hun stoornis inhoudt, wat een audiogram is, waarom ze de verschillende audiologische testen moeten ondergaan, waarom ze logopedie moeten volgen, … . Velen hebben nog nooit een uitleg gehad over de werking van een hoorapparaat (HA) of een cochleaire implant (CI). Ook de andere hulpmiddelen krijgen vaak te weinig aandacht.

Het is belangrijk dat de kinderen en jongeren hierover geïnformeerd worden. Dit maakt tenslotte deel uit van hun dagelijkse leven. Het is belangrijk dat ze het hoe en waarom hiervan begrijpen.

Een aantal zaken die aan bod komen:

 • de werking van het gehoor
 • gehoorverlies
 • het audiogram
 • hoorapparaten en CI
 • andere hulpmiddelen (FM, trilwekker, signalisatiesystemen,…)

 

Horen

Daarnaast willen we ook aandacht besteden aan het horen door muziek te beluisteren en te maken.

Muziek vormt enerzijds een leuke invalshoek voor hoortraining en stimulatie van het restgehoor.

Anderzijds kunnen we via muziek op een leuke en creatieve manier aandacht besteden aan verschillende aspecten van de algemene en de sociaal-emotionele ontwikkeling:

 • luisteren naar muziek, luisteren naar elkaar, beurt afwachten, samenwerken, …
 • expressie en creatief bezig zijn naar aanleiding van muziek
 • herkennen en verwoorden van gevoelens naar aanleiding van muziek
 • op een andere manier contact hebben met elkaar: samen zingen, samen dansen, samen luisteren, samen tekenen, …