Onze visie

Missie van ons centrum
Het centrum heeft tot doel de integratie of reïntegratie van kinderen, jongeren en volwassenen te bevorderen in alle maatschappelijke contexten..

Dit betekent concreet:

 • het opstellen en uitvoeren van een revalidatieplan op maat van elk kind, jongere of volwassene die beantwoordt aan de doelgroepen van het centrum, zodat zijn/haar mogelijkheden maximaal kunnen ontwikkeld worden
 • de pedagogische ondersteuning aan het gezin van de gebruiker, dat er om verzoek
 • de samenwerking met personen en diensten die voor de gebruiker dezelfde doelstelling nastreven.

Daarbij wil het centrum prioritaire accenten leggen op:

 • de vroegtijdige revalidatie van kinderen op zeer jonge leeftijd
 • de revalidatie van kinderen, jongeren en volwassenen die omwille van hun stoornis of handicap het risico lopen op een onvoldoende of gebrekkige maatschappelijke integratie.

Visie van ons centrum

Ons centrum wil:

 • een kwaliteitsvolle, wetenschappelijk gefundeerde revalidatie aanbieden
 • in de regio een toonaangevende rol spelen in de hulpverlening aan personen met een handicap of stoornis.

De visie van ons centrum bestaat in de overtuiging dat:

 • elke persoon intrinsiek voldoende mogelijkheden heeft om een integratie in de maatschappij te realiseren
 • deze hulpverlening in eerste instantie – en zolang als mogelijk – moet kunnen verstrekt worden op ambulante wijze: d.w.z. :

De betrokken persoon moet in de eigen omgeving (gezin, school,…) kunnen blijven.

De betrokkenheid en medewerking van deze eigen omgeving moet maximaal benut worden.

-De motivatie van de gebruiker en/of zijn/haar omgeving belangrijk is voor een goede revalidatie.

Waarden van ons centrum

Geloof in de unieke eigenheid van elke persoon en/in zijn omgeving.

Geloof in de ontwikkelingsmogelijkheden van elk kind, jongere of volwassene.

Respect voor de culturele en filosofische waarden van elk individu.

Respect voor de privacy van elke persoon en zijn omgeving.

Vertrouwen in de deskundigheid en de betrokkenheid van onze medewerkers.

Continu streven naar verbeteren van de hulpverlening en naar innovatie.

 

De missie, visie en waarden worden als volgt kenbaar gemaakt:

Aan de gebruiker:

 • via de folder van het centrum
 • via mondelinge informatie
 • via de website

Aan het personeel:

 • via het kwaliteitshandboek

Aan derden:

 • via de folder van het centrum
 • via de website

 

Objectieven ten aanzien van de doelgroepen

1. Optimale integratie in de verschillende maatschappelijke contexten

2. Beperking van de gevolgen van de stoornissen of handicap

3. Bevorderen van de motivatie tot leren en verbeteren

4. Bevorderen van:

 • de cognitieve vaardigheden
 • de communicatieve vaardigheden
 • de sociale vaardigheden
 • de (psycho)motorische vaardighed
 • de A.D.L.

5. Pedagogische ondersteuning.

6. Begeleiding van gezin en omgeving.

 

Geschreven referentiekader

Elke hulpvraag moet ernstig worden genomen.

Alle medewerkers engageren zich ten volle om een efficiënt antwoord te bieden op de hulpvraag.

Zij streven daartoe naar een optimale inzet van deskundigheid en middelen.

Zij verbinden zich daarbij tot respect voor de eigen waarden, de eigen cultuur en de privacy van elke hulpvrager.

 

Een efficiënt antwoord betekent:

 • zo snel mogelijk
 • goede afspraken te maken
 • de intake en de diagnostiek deskundig uitvoeren
 • het revalidatieaanbod opstellen, uitvoeren en beëindigen in overleg met de gebruiker, zijn familie en de nodige netwerken.

 

Optimale inzet van deskundigheid en middelen betekent dat:

Elke medewerker zich engageert om:

 • zijn kennis, zijn psychische en fysische mogelijkheden inwerkverband – maximaal in te zetten ten bate van de hulpvragen
 • zijn professionele kennis en kunde te verbeteren, door verdere lectuur, bijscholing, vorming en overleg met collega’s
 • de meest efficiënte technieken, apparaten en hulpmiddelen te kunnen gebruiken
 • zijn collega’s met respect te bejegenen.

Het centrum zich engageert om:

 • de beste medewerkers aan te trekken
 • de medewerkers te helpen bij hun streven naar continue verbetering van de hulpverlening door voldoende kansen te bieden tot bijscholing en vorming
 • binnen haar mogelijkheden de infrastructuur en de middelen aan te bieden aan de medewerkers waarbij een kwaliteitsvolle hulpverlening kan gerealiseerd worden.

Respect voor de eigen waarden, de eigen cultuur en de privacy betekent dat elke medewerker:

 • elke gebruiker vriendelijk en respectvol begroet en zo snel mogelijk probeert te helpen
 • rekening houdt met de mogelijke invloed(en) van de filosofische, religieuse en culturele waarden van de gebruiker
 • de waarden van de gebruiker niet beoordeelt of veroordeelt, maar ze respecteert
 • de gegevens van de gebruiker discreet behandelt met respect voor de deontologische aspecten en het beroepsgeheim
 • er (mede) voor zorgt dat de uitwisseling van gegevens omtrent de gebruiker met andere personen of netwerken steeds gebeurt in overleg met de gebruiker.
 • de gebruiker noch zijn collega’s nodeloos laat wachten.