Aanmelding

Aanmelding

De aanmelding gebeurt overwegend telefonisch, maar kan ook via diverse andere kanalen (fax, e-mail, bezoek aan het Centrum,…).

De sociale dienst oordeelt, op basis van de verkregen informatie, over de toegankelijkheid van de hulpvraag: m.n. is de hulpvraag in overeenstemming met:

  • het aanbod van het Centrum
  • de bepalingen uit de overeenkomst tussen het RIZIV en het Centrum.

Indien er aan de voorwaarden wordt voldaan, wordt er een intakegesprek gepland.

De aanvraag voor een multidisciplinair onderzoek gebeurt steeds door een verwijzing van een externe arts (huisarts, specialist, CLB-arts…)

 

Intakegesprek

In dit eerste gesprek wordt er uitgebreid gepeild naar de hulpvraag, de ontwikkelingsgeschiedenis en de huidige ontwikkeling.
Mits toelating wordt er contact opgenomen met andere diensten die de betrokkene reeds onderzocht hebben om via deze kanalen informatie te verkrijgen. Indien de ouders akkoord gaan, verzamelen we ook de gegevens over het functioneren op school. Dit gebeurt via vragenlijsten ingevuld door de leerkracht en eventueel aangevuld met een observatie in de klas of thuis.
Op het einde van het gesprek worden, indien nodig, de testmomenten vastgelegd.

De sociale dienst zal dan ook een dossier openen en een aanvraag doen voor terugbetaling bij de mutualiteit.

 

Bij het intakegesprek brengt u volgende documenten mee:

 

  • Een verwijsbrief van een arts
  • SIS-kaart
  • Vignetten van het kind (en van de titularis)
  • Eventuele verslagen van voorgaande onderzoeken